نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 240×400 سانتی مترمیدان ولیعصر ،روبروی برج سرمایه(شماره1)75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 240×400 سانتی مترمیدان ولیعصر ،روبروی برج سرمایه(شماره 2)75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 240×400 سانتی مترمیدان ولیعصر ،روبروی برج سرمایه(شماره 3)75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترمیدان کاخ-جلوی اداره ثبت و احوال ( نبش خیابان لشکر)(شماره1)75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترعدالت 275/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترنبش عدالت6(پاساژ لاله زاری)75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترجلوی پاساژ مرجان (عدالت16)75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی متردادگاه انقلاب-جلوی آژانس کمیل70/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترروبروی پاساژ کوروش(جلوی مدرسه طه)75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترجلوی اداره سازمان آب (1)70/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترجلوی اداره سازمان آب (2)70/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترسازمان آب- نبش خیابان گرگانپارس(3)75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترجلوی انبار جهاد (1)(2)(3)(4)65/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترسوپر سحر- جلوی موسسه مهر75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترنرسیده به سوپر سحر- بالاتر از آیس پک75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترنبش سوپر سحر75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترعدالت 59- بعد از سوپر سحر75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترنرسیده به زرتشت- جلوی پاساژ الماس75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترحافظیه(1)(2)(3)(4)80/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترمیدان گرگانپارس- سر خیابان شهریور75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترخیابان لشگر- جلوی اداره غله60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترابتدای خیابان خمینی- جلوی بانک ملی (1)(2)75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترنبش چهارراه میدان- سمت هیئت متوسلین75/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترخیابان 5 آذر(بعد از فرمانداری)(1)(2)60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×300 سانتی مترچهار راه تابلو70/000