نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترروبروی پاساژ صدرا55/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترپارک شهر- نرسیده به ایستگاه اتوبوس55/000

 


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترپارک شهر- روبروی سه راهی لشگر70/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترنرسیده به میدان کاخ- جلوی هلال احمر55/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترخیابان ولیعصر- بالاتر از عدالت 2 (عینک زایس)70/000

 


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترخیابان ولیعصر-بالاتر از کاپری55/000

 


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترروبروی عدالت 1455/000


 

نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترعدالت 27-پارکینگ مروارید (1)(2)60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترتابلو-قبل از چراغ راهنمایی60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترروبروی استرابادی (1)(2)55/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی متررعدالت 97/2 (1)(2)(3)70/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترجلوی رستوران سید مسعود (مسیر رفت)60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترجلوی رستوران سید مسعود (مسیر برگشت)60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی متربالاتر از سید مسعود – سر بریدگی60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترناهارخوران- بالاتر از باباطاهر-بعد از کلبه صفا60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترناهارخوران- پارک کودک - ابتدای تپه نورالشهدا60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترجلوی پارک کودک ناهارخوران- قبل از بریدگی60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترروبروی کوچه هتل شهاب60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترناهارخوران – جلوی هتل راه و ماه60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترناهارخوران – روبروی نمازخانه شهرداری60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترورودی گلشهر- بعد از پل65/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترخیابان لشگر- جلوی سازمان حج و زیارت50/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترمیدان تالار- جلوی مرکز تصویر برداری60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترمیدان تالار- جلوی تالار فخرالدین اسعد گرگانی60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترخیابان امام خمینی – آفتاب 1550/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترخیابان شهدا- روبروی موسسه ثامن55/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترخیابان شهدا- جلوی موسسه ثامن55/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترمیدان سرخواجه - جلوی فروشگاه 15 خرداد (1)(2)60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترمیدان سرخواجه - جلوی بانک ملی65/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترخیابان شهید بهشتی- سه راه بانک ملی60/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترمیدان کریمی- نبش خیابان شهید بهشتی70/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترخیابان شهیدبهشتی-سه راه بانک ملی 255/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترحدفاصل میدان کاخ تا لشگر(شماره 1 تا 7)55/000