نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترمیدان مازندران - اول ایرانمهر50/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترچهارراه جمهوری - نبش بلوار رسالت55/000


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترمیدان معلم - جلوی شهرک فرهنگیان 55/000


 

نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترمیدان شهید قندهاری-جلوی درب ترمینال55/000


 

نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استند 400×240 سانتی مترمیدان امامزاده عبداله به سمت شهرداری55/000