امروز همه دنيا عليه ما تبليغات  مي كنند   ،  ما هستيم و يك صدا و سيما  ،  لذا  هرچه ممكن است صدا و سيما را تقويت كنيد.

(مقام معظم رهبري مدظله العالي )

نـرخنامه برنامه مشاركتي ، تلويزيوني  مهر ماه- سيمـاي مركز گلستان ۱۳۹۴

                                                      رديف طبقات پخش آگهی نرخ هر دقيقه به تومان
۱ توليد و پخش برنامه  ”  زنده  “ ۴۰۰٫۰۰۰
۲ توليد و پخش برنامه  ” ضبطي “ ۳۵۰٫۰۰۰

نـرخنامه برنامه راديويي مهرماه

رديف عنوان برنامه نرخ هر دقيقه به تومان
۱ توليد و پخش برنامه راديويي   ”  زنده  “ ۱۲۰٫۰۰۰
۲ توليد و پخش برنامه راديويي   ” ضبطي “ ۱۰۰٫۰۰۰
رديف عنوان برنامه نرخ تعرفه خام به تومان  ماهانه
 

۱

قرار گرفتن تيزر تصويري ، گزارش آگهي، نشان آگهي و زيرنويس  و راديويي در سايت سروش  www.soroushgtv.ir

 

 

۵۰۰٫۰۰۰

كنداكتور هفتگي پخش برنامه هاي مشاركتي

رديف روز ساعت عنوان مدت زمان
 

۱

 

شنبه – جمعه

۱۷  لغايت  ۱۹

۳۰/۲۰  لغايت ۲۱

۲۵/۲۲  لغايت  ۵۵/۲۲

قاصدك

۲۰ دقيقه

۳۰  دقيقه

۳۵ دقيقه

  • به مبلغ قرارداد  ۹% ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي گردد.