نرخنامه آگهي راديويي مركز گلستان رادیویی ماه۱۳۹۴

صدا ي مركز گلستان

رديف نرخنامه خام راديويي نرخ هرثانيه به تومان
۱ برنامه هاي ويژه  و عادي ۲۵۰۰

 

 

 

                                                     رديف عنوان و ساعات  پخش برنامه هاي راديويي
۱ ساعت ۷ صبح قبل از خبر سراسري**                                                                                                          
۲ ساعت ۳۵/۸ صبح  ( با شهرستانها ) تا اطلاع ثانوي نداريم
۳ قبل از ساعت ۹ صبح  ( روزنه  )**
۴ قبل از ساعت ۱۰ صبح  ( قبل از برنامه خانه ما )
۵ ساعت ۱۱ صبح ( بعد از خبر گلستان )
۶ ساعت ۳۰/۱۲  قبل از برنامه (  راز و نياز  )
۷ ساعت ۱۴ قبل از خبر سراسري**
۸ قبل از برنامه ساعت ۱۵ 
۹ ساعت ۱۶ بعد از خبر گلستان***
۱۰ ساعت ۳۰/۱۷ بعد از خبر گلستان تا اطلاع ثانوي نداريم
۱۱ ساعت ۱۸ قبل از برنامه ( ساعت جواني  )
  ساعت ۱۹ قبل از گلستانه
  ساعت ۲۱ قبل از خبر سراسري**

* مبلغ ۱۵۰ هزار تومان جهت توليد تيزر راديويي دريافت مي گردد.

  • * نحوه پرداخت : کلیه اسناد مالی قبل از پخش دریافت می گردد.
  • تیزرهای رادیویی کمتر از ۲۰ ثانیه همان ۲۰ ثانیه محاسبه می شود.